Lego Land
Lego Land สร้างสวนสนุกในโลกของ Lego ที่มีเครื่องเล่น และอุปกรณ์สำเร็จรูปให้เลือกใช้ได้สะดวก ตัวตุ๊กตาเดินเข้ามาเล่นของเล่นที่เราสร้างไว้ได้
ประเภท : Simulator
จำนวนแผ่น : 1  CD
ราคา : 25  บาท
Lego Land